Kerkelijk opbouwwerk

Kerkelijk opbouwwerk staat voor de methodische bevordering van participatie aan de geloofsgemeenschap. Het doet dat vanuit kerkelijke kaders. Het richt zich niet op een specifiek werkveld (liturgie, catechese, diaconie, pastoraat), maar met een meer generalistische benadering op het faciliteren, functioneren en inspireren van de geloofsgemeenschap als geheel.

Voor dit handelen geldt dat het:

  • is geïnspireerd door het evangelie en zoekt naar de verborgen omgang met de Eeuwige
  • betrokken is op de gemeenschap van de kerk van Christus
  • gericht is op de samenleving waarvan zij deel uitmaakt
  • wordt gekenmerkt door specifieke professionele vaardigheden.

Aandachtsvelden

Wij onderscheiden vier aandachtsvelden die gezamenlijk gezicht geven aan het kerkelijk opbouwwerk:

  • Procesbegeleiding: het ondersteunen, begeleiden, trainen van beroepskrachten en / of vrijwilligers bij het zelf werken aan kerk-zijn.
  • Beleidsadvisering: het adviseren bij veranderingsprocessen, met als doel de kerkelijke beweging/organisatie af te stemmen op haar missie in de wereld.
  • Tijdelijke leiding: gedurende een getermineerde periode leiding geven aan een groep beroepskrachten en/of vrijwilligers in een veranderende organisatie, met het oog op het opstarten of herschikken van nieuwe (samenwerkings)verbanden.
  • Bevordering van geloofscommunicatie: het begeleiden van geloofsgesprekken bij opbouw-/afbraakprocessen én het in gemeenschappelijk verband ontwikkelen van spiritualiteit, zodat betrokkenen zich als gelovig subject kunnen zien.

zie ook: een uitgebreid profiel van kerkelijk opbouwwerk en het WKO.