Studiedag De godslamp brandend houden (5 okt)

DE GODSLAMP BRANDENDE HOUDEN
Begeleiding van kleine(re) geloofsgemeenschappen in dorp, wijk of buurt.

kleine zaden van licht

Inleiders zijn kerkopbouwers en praktijkbegeleiders binnen en buiten het WKO werkverband

 • pastor Marianne van Tricht
 • docent PTHu en coach Jodien van Ark
 • gemeenteadviseur Nadine van Hierden
 • kerkelijk opbouwwerker Herman Agterhoek.

Er is veel ruimte voor reactie en gesprek door en met de deelnemers.

Gegevens

 • Ariënsinstituut, Keistraat 9 in Utrecht
 • Donderdag 5 oktober 2017, van 10.30 tot 15.00
 • Kosten (incl. lunch) € 25, – (Studenten € 15,-)
  WKO-leden gratis deelname en lunch
 • Inschrijven naar info@wvko.nl met vermelding van naam, adres en functie

Na afsluiting van de studiedag (14.45) is er om 15.00 uur een WKO-jaarvergadering.

Programma in detail

 • 10.30 uur ontvangst
 • 10.45 opening
 • 11.00 eerste inleiding
 • 11.30 coreferaat en zaalgesprek
 • 12.30 lunch
 • 13.15 tweede inleiding
 • 13.45 coreferaat en zaalgesprek
 • 14.45 einde.

Aansluitend om 15.00 uur: Jaarvergadering Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk (voor leden).

Achtergronden bij DE GODSLAMP BRANDENDE HOUDEN….

Begeleiding van kleine(re) geloofsgemeenschappen in dorp, wijk of buurt.
Studiedag oecumenisch Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk op 5 oktober 2017 te Utrecht.

Sinds een aantal jaren wordt vanuit de kerken in ons land naar hartelust ‘gepionierd’. Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerk-zijn, vooral gericht op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Een bijbelse verhalenclub in een café, een eet- en gespreksgroep aan huis, een inloophuis in een wijk, een gebedskring via potcast, een klooster nieuwe stijl… Bijzondere en opmerkelijke initiatieven, geboren uit het verlangen naar tijdelijke of meer duurzame gemeenschapsvorming.

Intussen verkeren vele van de bestaande lokale geloofsgemeenschappen in behoorlijk zwaar weer, vooral op die plekken waar hun omvang niet al te groot (meer) is. De afname van mensen en middelen zet de toekomst en het voortbestaan van de ‘gewone’ dorpskerk, wijkkerk of buurtkerk onder druk. Back to basics is het parool: een roep om een levende, vitale, diaconale en missionaire gemeenschap rond Woord en Sacrament. Maar tegelijk worden kerkelijke gemeenten of gemeenschappen opgeheven of samengevoegd in grotere (regio)gemeenten of (stads)parochies. Kerkgebouwen worden gesloten of ondergebracht in lokale, regionale of federale stichtingen. Predikanten en pastores moeten mobieler worden of worden gedeeld met andere gemeenschappen.  Tussen ideaal en werkelijkheid staan wetten en wetmatigheden in de weg, en praktische bezwaren…

Moeten we ons dan maar neerleggen bij het ontstaan van ‘witte vlekken’ op de kerkelijke kaart van Nederland of hebben we in stedelijke buurten en in de vele dorpen / buurtschappen van het platteland als Kerk nog steeds een eigen missie? Welke criteria en condities zijn vanuit het perspectief van kerkopbouw nodig om in zulke kleine geloofsgemeenschappen of parochiekernen de Godslamp brandende  te houden, ook als het aantal leden afneemt en vergrijst? Dienen we voor de zichtbaarheid en dienstbaarheid de aanwezige kerkgebouwen open te houden of kan de bestaande gemeenschap ook elders kerken, bijvoorbeeld in zorg- en buurtcentra? Hoe blijven deze kleine(re) geloofskernen of kerkplekken voldoende naar buiten gericht middels betrokkenheid op de directe leefomgeving en leefbaarheid van die omgeving? Beschikken zij daarvoor nog over voldoende capaciteit en vitaliteit of ontlenen zij daaraan juist weer nieuwe energie? Allemaal vragen die niet in één dag te beantwoorden zijn, maar wel een gezamenlijke studiedag verdienen vanuit het landelijk Werkverband voor Kerkelijk Opbouwwerk.

Inleiders

 • De eerste inleiding wordt verzorgd door pastor Marianne van Tricht, eertijds betrokken bij de opbouw en reorganisatie van kleine geloofskernen in de (gefuseerde) parochie te Apeldoorn en thans werkzaam in twee samenwerkende parochies met  in totaal 16 geloofsgemeenschappen.
 • Coreferent is Jodien van Ark, docent gemeenteopbouw aan de PThU en met een eigen praktijk voor gemeentebegeleiding.
 • De tweede inleider is Nadine van Hierden, medewerker dienst Ondersteuning Gemeente van het Protestantse Dienstencentrum, die nader zal ingaan op het perspectief van de dorpsgemeente tussen regionalisering en lokalisering.
 • Coreferent hier is Herman Agterhoek, voormalig kerkelijk opbouwwerker in de bisdommen Utrecht en Groningen-Leeuwarden.